Untitled Document
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
HOTLINE
016.2902.9201
A.Tuấn 01629029201
C.Hà 0962848098
Facebook: vbhfashion
  • 1b9b3a713451613c0544186b628424a0
  • 12
  • http://wowslider.com/
  • 12143277_765506436892447_6509967314808499535_n
1b9b3a713451613c0544186b628424a01 122 12112305_765506540225770_7308360385871337945_n3 12143277_765506436892447_6509967314808499535_n4
wowslider by WOWSlider.com v8.6
0) { $sl=count($_SESSION['cart']); if($sl<=1){unset($_SESSION['cart']);} else{remove_product($_REQUEST['pid']);} } else if($_REQUEST['command']=='clear'){ unset($_SESSION['cart']); } else if($_REQUEST['command']=='update'){ $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=intval($_REQUEST['product'.$pid]); if($q>0 && $q<=1000){ $_SESSION['cart'][$i]['qty']=$q; } else{ $msg="Số lượng sản phẩm trong giỏ hàng phải ở trong khoảng từ 1 đến 1000"; } } } ?> Shopping Cart
'; $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $pname=get_product_name($pid); if($q==0) continue; ?>
Tên sản phẩmĐơn giáSố lượngThành tiền